سادناسامانه ارتباط اساتید ، دانشگاه ، ناشرین


سادنا

ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻰ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻋﻀﺎى هيأت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و با همکاري انجمن ناشران دانشگاهي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي‌هاي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى روز آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺪرن در کنار کتاب‌هاي دانشگاهي راه‌اﻧﺪازى ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺷﺮان ﺗﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﮑﻤﻞ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ اﻗﺪام ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

خدمات سادنا برای ناشران:

 • جلوگيري از کپي کتاب‌هاي دانشگاهي
 • معرفي کتاب‌هاي برتر ناشران دانشگاهي، به اساتيد.
 • معرفي کتاب هاي برتر ناشران دانشگاهي در سامانه
 • - اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯿﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﺎﺷﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و دانشجويان باشد
 • ايجاد امکان ارائه تسهيلات فروش کتاب ناشران در سامانه.
 • بروز‌رساني اطلاعات از تازه‌ترين کتاب‌هاي انتشار‌يافته‌ي ناشران.
 • شناخت بهتر اساتيد از ناشران کتاب و مؤلفان آنها از طريق سامانه.
 • اطلاع از نظرات اساتيد در خصوص کتب دانشگاهي ناشران.
 • اطلاع از اساتيد متقاضي تأليف کتب دانشگاهي
 • - اطلاع از ميزان همکاري هر استاد در معرفي کتاب ناشر و استفاده دانشجويان از کتاب.
 • امکان ارتباط کتاب‌هاي ناشر به دروس دانشگاه
 • امکان ارسال پيام فايل به اساتيد.

اول صفحه